การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ดีที่สุด ( 3 )
37.50%
ดีมาก ( 5 )
62.50%
ดี ( 0 )
0.00%
ปานกลาง ( 0 )
0.00%
น้อย ( 0 )
0.00%