หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุคลากร
 


นางสุทิน ขันธะสุโข
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
สำนักปลัด
 


นายนฤพนธ์ เฉลิมกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายบัวสี ห้าวน่วม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวสุณี เจริญสลุง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวพิมพ์ลดา มีธรณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายธเนตร ปุ๊สวัสดิ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประเสริฐ สิงห์ทา
ลูกจ้างประจำ
(นักการภารโรง)


นายธนภัทร วาจาสลุง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา เอื้อสลุง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสมจิตร เสนาะสลุง
พนักงานจ้างทั่วไป
(พนักงานประชาสัมพันธ์)


นายประเสริฐ หนูสลุง
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242