หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  นางสุทิน ขันธะสุโข  
  ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหาส่วนตำบลโคกสลุง
 
 
 
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรม
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
หลักเกณฑ์การกำหนดมาตราฐานทั่วไป เกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลกร [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
พระราชบัญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาประเมินราคากลางของที่ดิน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุกหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-242