หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)  
 

การโอนงบประมาณรายจำยประจำปี พศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ รายการ ซึ่งอำนาจการอนุมัติให้โอน
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นของคณะผู้บริหารทองถิ่น ตามความนัยข้อ ๒๖ ประกอบกับข้อ ๓๒ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเยดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 10.15 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง

ผู้เข้าชม 200 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243