หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง ยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ออก                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้มาซึ่งบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประเภททั่วไป ในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง โดยดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  จังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด 4 การสรรหา และเลือกสรร นั้น  
เนื่องจากประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ทเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด 4 การสรรหา และเลือกสรร ข้อ 18 ที่กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร                          กิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗  จึงยกเลิก                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยสิ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 14.21 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง

ผู้เข้าชม 792 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243