หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข่าวสาร อบต.
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ              ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี                  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 จนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดังต่อไปนี้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 15.14 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง

ผู้เข้าชม 1763 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243