หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
     
  ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู
ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรือ อาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง
 
ความปลอดภัยในตำบล

อปพร.

สถานีตำรวจภูธรโคกสลุง
ไฟฟ้าในตำบล
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
       
  ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
 
ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
 
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ตักบาตรลูกอม ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลโคกสลุงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน ทอผ้าขาวม้า ทอย่าม ทอเสื่อ
 
ภาษาถิ่น ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้มากมาย สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เด่นชัด
บอกความเป็น “ไทยเบิ้งโคกสลุง” สังเกตได้เมื่อแรกเห็น 3 ประการคือ
   
การแต่งกายและของใช้ที่จำเป็น ผู้หญิงสูงอายุจะนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อกระโจมหรือเสื้อ อีหิ้ว (คล้ายเสื้อสายเดี่ยวในปัจจุบัน) ผ้าขาวม้าพาดบ่า นิยมกินหมาก สะพายย่ามสีแดง (เป็นผ้าทอเองของชาวโคกสลุง) ปัจจุบันวัฒนธรรมการแต่งกายของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างมาก แต่ชาวไทยเบิ้ง โคกสลุงก็ยังนิยมสะพายย่ามสีแดงในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ เสมอ ดังนั้นหากพบเห็นคนสะพายย่ามแดงแบบของโคกสลุงทอเอง บอกได้ว่า เป็นชาวไทยเบิ้งโคกสลุง
   
สำเนียงการพูด ออกเสียงเหน่อ มีคำพูดที่แปลกจาก ภาษากลางบ้างบางคำ และมักลงท้ายด้วยคำว่า เบิ้ง ด๊อก เหว่ย ทำนองนี้บอกได้ว่า เป็นคนไทยเบิ้งโคกสลุง
   
นามสกุล นามสกุลชาวไทยเบิ้งโคกสลุงจะขึ้นต้นหรือ ลงท้ายด้วยคำว่า “สลุง” สรุปว่า สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็น
คนโคกสลุงคือ ออกเสียงเหน่อ สะพายย่าม นามสกุลต้องมี “สลุง”
 
การคมนาคม
           
 
ถนนลาดยาง จำนวน 10 สาย
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 17 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 11 สาย
 
ถนนดิน (ลำคลอง) เชื่อมหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-483-243